Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Kod zawodu: 224123

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Opracowywanie programów promocji zdrowia dla społeczności lokalnej
A-2 Opracowywanie pakietów edukacyjnych o tematyce zdrowotnej z przeznaczeniem dla pacjentów
A-3 Prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów i innych grup w społeczności lokalnej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i wyposażanie placówki, gabinetu, stanowiska ds. promocji zdrowia zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Organizowanie i kierowanie wielozadaniowym, interdyscyplinarnym zespołem ds. promocji zdrowia
B-3 Organizowanie konferencji naukowych o tematyce zdrowotnej dla społeczności lokalnej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Przygotowywanie jednostki organizacyjnej (kierownictwa, pracowników i zasobów) do wdrożenia programu promocji zdrowia
C-2 Nawiązywanie współpracy interdyscyplinarnej na rzecz promocji zdrowia (z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi w obszarach zdrowia publicznego, środkami społecznego komunikowania, itp.)
C-3 Pozyskiwanie środków finansowych i sponsorów na realizację działań w zakresie promocji zdrowia, realizację programów promocji zdrowia
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Opracowywanie narzędzi kontroli efektów wdrażanych programów promocji zdrowia i dokonywanie oceny rezultatów realizowanego programu promocji zdrowia
D-2 Prowadzenie badań ankietowych wśród pacjentów, pracowników, w społeczności lokalnej oceniających skuteczność działań w zakresie promocji zdrowia

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Opracowywanie programów promocji zdrowia dla społeczności lokalnej
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumenty, dane statystyczne dotyczące wskaźników demograficznych, epidemiologicznych i społecznych społeczności lokalnej
2 Dokonuje diagnozy problemów zdrowotnych środowiska, wyłania główne problemy zdrowotne społeczności lokalnej, możliwe do zmiany i opracowuje program promocji zdrowia
3 Dokonuje wyboru obszaru i miejsca realizacji programu promocji zdrowia
4 Wyszukuje właściwych ludzi do realizacji programu promocji zdrowia

Zadanie zawodowe: A-2:
Opracowywanie pakietów edukacyjnych o tematyce zdrowotnej z przeznaczeniem dla pacjentów
Lp. umiejętności
1 Korzysta z literatury dotyczącej tematyki zdrowotnej oraz tradycyjnych i elektronicznych baz danych
2 Dokonuje wyboru zakresów tematycznych dla poszczególnych pacjentów z uwzględnieniem stanu zdrowia, wieku, itp.
3 Opracowuje pakiet edukacyjny w formie i treści przystosowany do odbiorcy

Zadanie zawodowe: A-3:
Prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów i innych grup w społeczności lokalnej
Lp. umiejętności
1 Dokonuje wyboru tematu, materiałów, miejsca i czasu do prowadzenia edukacji zdrowotnej
2 Dokonuje wyboru odpowiednich form, środków dydaktycznych i metod edukacji zdrowotnej w zależności od potrzeb odbiorców
3 Dokonuje ewaluacji prowadzonej edukacji zdrowotnej

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie i wyposażanie placówki, gabinetu, stanowiska ds. promocji zdrowia zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Dokonuje oceny warunków do zorganizowania placówki, gabinetu, stanowiska ds. promocji zdrowia i ew. inicjuje zmiany warunkujące możliwość zorganizowania ich
2 Organizuje i wyposaża placówkę, gabinet ds. promocji zdrowia
3 Opracowuje zakres działania placówki, gabinetu promocji zdrowia i zakres czynności promotora zdrowia
4 Pozyskuje środki finansowe na wyposażenie i bieżące funkcjonowanie placówki, gabinetu promocji zdrowia

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie i kierowanie wielozadaniowym, interdyscyplinarnym zespołem ds. promocji zdrowia
Lp. umiejętności
1 Prowadzi ocenę kandydatów do pracy w zespole i dokonuje wyboru kandydatów
2 Planuje pracę zespołu i określa zadania poszczególnym członkom zespołu
3 Motywuje zespół do wykonania zadania
4 Ocenia pracę zespołu, ocenia możliwości i zdolności poszczególnych członków zespołu do wykonania określonych czynności i zadań

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie konferencji naukowych o tematyce zdrowotnej dla społeczności lokalnej
Lp. umiejętności
1 Dokonuje wyboru tematu, czasu, miejsca i osób do przeprowadzenia konferencji o tematyce zdrowotnej dla społeczności lokalnej
2 Planuje przebieg konferencji, pozyskanie funduszy i organizuje konferencję
3 Dokonuje oceny konferencji

Zadanie zawodowe: C-1:
Przygotowywanie jednostki organizacyjnej (kierownictwa, pracowników i zasobów) do wdrożenia programu promocji zdrowia
Lp. umiejętności
1 Prowadzi strategie marketingowe w zakresie efektywności promocji zdrowia
2 Motywuje kierownictwo i pracowników do podejmowania działań w zakresie realizacji programu promocji zdrowia
3 Opracowuje harmonogram działań w zakresie wdrożenia programu promocji zdrowia

Zadanie zawodowe: C-2:
Nawiązywanie współpracy interdyscyplinarnej na rzecz promocji zdrowia (z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi w obszarach zdrowia publicznego, środkami społecznego komunikowania, itp.)
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakty międzyludzkie
2 Nawiązuje współpracę na rzecz promocji zdrowia z przedstawicielami różnych instytucji, w tym samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, mediów
3 Motywuje do podejmowania działań na rzecz promocji zdrowia
4 Opracowuje materiały dla mediów

Zadanie zawodowe: C-3:
Pozyskiwanie środków finansowych i sponsorów na realizację działań w zakresie promocji zdrowia, realizację programów promocji zdrowia
Lp. umiejętności
1 Poszukuje źródeł finansowania działań w zakresie promocji zdrowia, realizacji programów promocji zdrowia
2 Pozyskuje sponsorów i środki finansowe na działania w zakresie promocji zdrowia
3 Przekonuje o korzyściach wspierania, finansowania działań podejmowanych na rzecz promocji zdrowia

Zadanie zawodowe: D-1:
Opracowywanie narzędzi kontroli efektów wdrażanych programów promocji zdrowia i dokonywanie oceny rezultatów realizowanego programu promocji zdrowia
Lp. umiejętności
1 Opracowuje narzędzia kontroli programu promocji zdrowia
2 Monitoruje bieżącą i końcową realizację programów promocji zdrowia i analizuje wyniki badań
3 Dokonuje ewaluacji programu promocji zdrowia
4 Modyfikuje program promocji zdrowia w oparciu o jego ocenę

Zadanie zawodowe: D-2:
Prowadzenie badań ankietowych wśród pacjentów, pracowników, w społeczności lokalnej oceniających skuteczność działań w zakresie promocji zdrowia
Lp. umiejętności
1 Opracowuje narzędzia badawcze do oceny skuteczności działań w zakresie promocji zdrowia w społeczności lokalnej
2 Wykorzystuje opracowane już narzędzia do oceny stanu zdrowia populacji, istniejącej infrastruktury w zakresie promocji zdrowia
3 Prowadzi badania i modyfikuje działania w zakresie promocji zdrowia w oparci o uzyskane wyniki badań


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analizowania i wnioskowania, dokonywania porównań
2 Angażowania do współpracy
3 Komunikowania się z innymi ludźmi
4 Logicznego myślenia
5 Motywowania do zmiany
6 Obserwacji
7 Organizacyjne, przywódcze
8 Podejmowania inicjatyw
9 Pokonywania trudności
10 Przekonywania
11 Wnioskowania na podstawie wyników
12 Współpracy i współdziałania
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Cierpliwość
3 Komunikatywność
4 Kreatywność
5 Kultura osobista
6 Łatwość nawiązywania kontaktów
7 Operatywność
8 Otwartość
9 Pracowitość
10 Rzetelność
11 Twórcze myślenie
12 Uczciwość
13 Wytrwałość
14 Zaangażowanie
15 Zdecydowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Elokwencja
2 Dokładność
3 Komunikatywność
4 Operatywność
5 Otwartość
6 Rozumowanie logiczne
7 Rzetelność
8 Samodzielność w wykonywaniu zadań zawodowych
9 Skuteczność
10 Spostrzegawczość
11 Współdziałanie
12 Wytrwałość
13 Zaangażowanie
14 Zdecydowanie