Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Ankieter

Kod zawodu: 414201

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Zapoznanie się z koncepcją projektu badawczego, procedurą doboru respondentów oraz kompletem narzędzi badawczych (kwestionariuszami wywiadów, ankiet, materiałami wspomagającymi wywiad, instrukcjami dotyczącymi sposobu zbierania danych ).
A-2 Udział w badaniach pilotażowych weryfikujących i standaryzujących narzędzia badawcze, przekazanie realizatorom badań informacji o sposobie rozumienia pytań zadawanych respondentom, czasie realizacji wywiadu itp.
A-3 Wstępna aranżacja miejsca i sytuacji wywiadu: przedstawienie osobie badanej celu i problematyki badawczej, wyjaśnienie zasad doboru osób, poinformowanie o sposobie wykorzystania danych, zapewnienie o tajemnicy treści rozmowy, wyjaśnienie respondentowi jego roli w badaniu, uzyskanie zgody respondenta na udział w wywiadzie.
A-4 Przeprowadzenie wywiadu bezpośredniego z respondentem: w jego domu, na ulicy, w grupie zorganizowanej itp., zadawanie pytań i notowanie odpowiedzi.
A-5 Przeprowadzenie wywiadu telefonicznego i komputerowe notowanie odpowiedzi na zadawane pytania.
A-6 Przeprowadzenie wywiadu grupowego lub indywidualnego wywiadu pogłębionego Np.: zainicjowanie dyskusji, zadawanie pytań, testowanie produktów przez konsumentów, notowanie ich odpowiedzi i obserwacja reakcji na określoną sytuację.
A-7 Przeprowadzanie ankietowych badań audytoryjnych w grupie respondentów
A-8 Sprawdzenie kompletności i uzupełnienie kwestionariusza po zakończeniu wywiadu.
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie się do realizacji badań właściwych; zapoznanie z cechami respondentów wytypowanych do badań, odebranie spisów ich adresów, telefonów lub innych parametrów, wykonanie wywiadów próbnych przy użyciu narzędzi badawczych
B-2 Ścisłe przestrzeganie zasad przeprowadzenia wywiadu przekazanych przez organizatorów badań.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Bieżące informowanie koordynatora/ pracownika centrali o postępach w realizacji badania i ewentualnych trudnościach.
C-2 Zwrot wypełnionych kwestionariuszy i innych materiałów instruktażowych
C-3 Koordynacja pracy zespołu ankieterów
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dostarczenie dokumentacji pracy umożliwiającej analizę i weryfikację zebranego materiału.
D-2 Zapoznanie się z wynikami kontroli, oceny oraz szczegółowymi wytycznymi, co do poprawy jakości pracy;
D-3 Uczestnictwo w szkoleniach ogólnych, tematycznych i szczegółowych ( tzw. briefing ) do konkretnego badania.
D-4 Przestrzeganie zasad poufności realizowanych projektów, ochrony danych osobowych respondentów.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Zapoznanie się z koncepcją projektu badawczego, procedurą doboru respondentów oraz kompletem narzędzi badawczych (kwestionariuszami wywiadów, ankiet, materiałami wspomagającymi wywiad, instrukcjami dotyczącymi sposobu zbierania danych ).
Lp. umiejętności
1 Czyta tekst ze zrozumieniem
2 Analizuje tekst celem zapoznania się z koncepcją projektu badawczego, procedurą doboru respondentów oraz narzędziami badawczymi
3 Korzysta z elektronicznych nośników informacji

Zadanie zawodowe: A-2:
Udział w badaniach pilotażowych weryfikujących i standaryzujących narzędzia badawcze, przekazanie realizatorom badań informacji o sposobie rozumienia pytań zadawanych respondentom, czasie realizacji wywiadu itp.
Lp. umiejętności
1 Obsługuje komputer i niezbędne aplikacje w przypadku badań wspomaganych komputerowo
2 Potrafi zdefiniować i pozyskać do badania kompetentnego informatora
3 Wykorzystuje w pracy kwestionariusze pilotażowe każdego rodzaju
4 Definiuje trudności, jakie stwarza kwestionariusz pilotażowy dla respondenta
5 Formułuje ustnie i pisemnie wnioski i zapytania celem konsultacji z przełożonym
6 Buduje dobrą atmosferę wywiadu sprzyjającą współpracy między nim i respondentem
7 Szacuje średni czas potrzebny do przeprowadzenie wywiadu podczas badania pilotażowego
8 Zadaje dodatkowe pytania, celem zgłębienia badanego zagadnienia
9 Składa raport z przebiegu zadania polegającego na zebraniu informacji służących weryfikacji i standaryzacji narzędzia badawczego

Zadanie zawodowe: A-3:
Wstępna aranżacja miejsca i sytuacji wywiadu: przedstawienie osobie badanej celu i problematyki badawczej, wyjaśnienie zasad doboru osób, poinformowanie o sposobie wykorzystania danych, zapewnienie o tajemnicy treści rozmowy, wyjaśnienie respondentowi jego roli w badaniu, uzyskanie zgody respondenta na udział w wywiadzie.
Lp. umiejętności
1 Dokonuje autoprezentacji oraz prezentacji firmy
2 Przekazuje informacje na temat celu, metody i problematyki prowadzonego badania
3 Zachęca do udziału w badaniu i udzielania przemyślanych odpowiedzi na pytania kwestionariusza
4 Posługuje się podczas aranżacji wywiadu standardami dotyczącymi relacji badacz- badany
5 Wyjaśnia respondentowi zasady doboru osób do badania i jego rolę w wywiadzie socjologicznym oraz sposób wykorzystania i prezentacji udzielanych przez respondenta informacji
6 Zdobywa informacje o potencjalnych respondentach w terenie
7 Dostosowuje sposób prowadzenia aranżacji do poziomu i typu respondenta

Zadanie zawodowe: A-4:
Przeprowadzenie wywiadu bezpośredniego z respondentem: w jego domu, na ulicy, w grupie zorganizowanej itp., zadawanie pytań i notowanie odpowiedzi.
Lp. umiejętności
1 Obsługuje komputer i niezbędne aplikacje w przypadku badań wspomaganych komputerowo
2 Wyraźne i wiernie (tak jak są one sformułowane) odczytuje pytania kwestionariusza podczas wywiadu bezpośredniego
3 Czytelnie i wiernie zapisuje udzielone przez respondenta odpowiedzi na wszystkie pytania kwestionariusza wywiadu bezpośredniego
4 Planuje i przeprowadza wywiady bezpośrednie w różnych warunkach i okolicznościach w ściśle określonych ramach czasowych.
5 Staranne i zwięźle prowadzi dokumentację z pracy w terenie podczas wywiadu bezpośredniego
6 Utrzymuje rozmowę przy zadanym temacie i w odpowiednim układzie ról w sytuacji wywiadu bezpośredniego
7 Motywuje respondentów do podejmowania wysiłku intelektualnego i udzielania szczerych odpowiedzi na pytania kwestionariusza w wywiadzie bezpośrednim
8 Organizuje odpowiednie warunki do prowadzenia wywiadu bezpośredniego
9 Posługuje się materiałami pomocniczymi (np. .kartami do badania, prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami itp.) w sytuacji wywiadu bezpośredniego

Zadanie zawodowe: A-5:
Przeprowadzenie wywiadu telefonicznego i komputerowe notowanie odpowiedzi na zadawane pytania.
Lp. umiejętności
1 Obsługuje komputer i niezbędne aplikacje teleankieterskie
2 Umie zachęcić respondenta do podjęcia rozmowy telefonicznej
3 Odczytuje przez telefon płynnie i w sposób zrozumiały zawarte w skrypcie do wywiadu telefonicznego pytania i informacje
4 Poprawnie notuje z użyciem komputera odpowiedzi respondenta podczas wywiadu telefonicznego
5 Radzi sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie wywiadu telefonicznego
6 Asertywnie utrzymuje rozmowę przez telefon przy zadanym temacie

Zadanie zawodowe: A-6:
Przeprowadzenie wywiadu grupowego lub indywidualnego wywiadu pogłębionego Np.: zainicjowanie dyskusji, zadawanie pytań, testowanie produktów przez konsumentów, notowanie ich odpowiedzi i obserwacja reakcji na określoną sytuację.
Lp. umiejętności
1 Dokonuje autoprezentacji oraz prezentacji firmy
2 Zwięźle przekazuje informacje na temat celu i metody prowadzonego badania grupowego
3 Posługuje się podczas wywiadu grupowego albo indywidualnego wywiadu pogłębionego zasadami zachowania w relacji badacz - badany
4 Dostosowuje sposób prowadzenia wywiadu grupowego lub indywidualnego wywiadu pogłębionego do poziomu i typu respondenta/ów.
5 Przeprowadza wywiady grupowe lub indywidualne wywiady pogłębione w różnych warunkach i okolicznościach w ściśle określonych ramach czasowych.
6 Prowadzi dokumentację z pracy w terenie Np. staranie opisuje nośniki, na których nagrane są wywiady
7 Realizuje scenariusz wywiadu grupowego lub indywidualnego wywiadu pogłębionego i dopytuje respondenta, aby uzyskać wyczerpujące odpowiedzi.
8 Motywuje respondentów do podejmowania wysiłku intelektualnego i udzielania szczerych odpowiedzi na pytania.

Zadanie zawodowe: A-7:
Przeprowadzanie ankietowych badań audytoryjnych w grupie respondentów
Lp. umiejętności
1 Dokonuje autoprezentacji oraz prezentacji firmy
2 Zwięźle przekazuje informacje na temat celu i metody prowadzonego badania audytoryjnego
3 Posługuje się podczas badania audytoryjnego obowiązującymi standardami w relacji badacz – badany
4 Przeprowadza badanie audytoryjne w różnych warunkach i okolicznościach w ściśle określonych ramach czasowych, nadzoruje grupę w trakcie badania.
5 Prowadzi dokumentację z pracy podczas badania audytoryjnego

Zadanie zawodowe: A-8:
Sprawdzenie kompletności i uzupełnienie kwestionariusza po zakończeniu wywiadu.
Lp. umiejętności
1 Obsługuje komputer i niezbędne aplikacje w przypadku badań wspomaganych komputerowo
2 Wyłapuje błędy i braki w kwestionariuszu wywiadu
3 Wyciąga wnioski sprawdzając kompletność i uzupełniając kwestionariusz po zakończeniu wywiadu
4 Sprawnie porusza się po kwestionariuszu
5 Prowadzi dokumentację swojej pracy
6 Prowadzi zapiski streszczające i notatki służące sprawdzeniu kompletności i uzupełnieniu kwestionariusza po zakończeniu wywiadu

Zadanie zawodowe: B-1:
Przygotowanie się do realizacji badań właściwych; zapoznanie z cechami respondentów wytypowanych do badań, odebranie spisów ich adresów, telefonów lub innych parametrów, wykonanie wywiadów próbnych przy użyciu narzędzi badawczych
Lp. umiejętności
1 Czyta tekst narzędzi badawczych ze zrozumieniem
2 Analizuje teksty i powiązania logiczne informacji służących do realizacji badania (np. spisy adresów, parametry próby badawczej)
3 Korzystanie z elektronicznych nośników informacji
4 Zdaje dodatkowe pytania w celu zgłębiania zagadnień związanych z realizacją badań właściwych

Zadanie zawodowe: B-2:
Ścisłe przestrzeganie zasad przeprowadzenia wywiadu przekazanych przez organizatorów badań.
Lp. umiejętności
1 Pozyskuje informacje od respondenta
2 Zabezpiecza informacje uzyskane w trakcie wywiadu
3 Zapisuje informacje uzyskane od respondenta

Zadanie zawodowe: C-1:
Bieżące informowanie koordynatora/ pracownika centrali o postępach w realizacji badania i ewentualnych trudnościach.
Lp. umiejętności
1 Pozyskuje biegle informacje służące realizacji badania
2 Planuje i organizuje pracę własną w związku z realizacją badania
3 Dostosowuje własne działania do zaistniałej sytuacji/ reaguje adekwatnie do sytuacji
4 Identyfikuje, definiuje i przekazuje przełożonemu trudności zaistniałe podczas realizacji badania
5 Korzysta z elektronicznych i papierowych nośników informacji, baz danych
6 Prowadzi dokumentację postępów w realizacji badania

Zadanie zawodowe: C-2:
Zwrot wypełnionych kwestionariuszy i innych materiałów instruktażowych
Lp. umiejętności
1 Zabezpiecza zdobyte informacje
2 Kontroluje pracę własną przygotowując się do zwrotu wypełnionych kwestionariuszy wywiadu
3 Porządkuje i kompletuje dokumentację celem przekazania po przeprowadzeniu wywiadów kwestionariuszowych
4 Obsługuje urządzenia biurowe przekazując efekty swojej pracy przy realizacji badania ( telefon, fax itp.)
5 Przekazuje przełożonemu wnioski z prowadzonej pracy w formie raportu z badania w terenie
6 Obsługuje komputera

Zadanie zawodowe: C-3:
Koordynacja pracy zespołu ankieterów
Lp. umiejętności
1 Obsługuje komputer
2 Podejmuje decyzje w zakresie posiadanych kompetencji
3 Pozyskuje i interpretuje informacje
4 Komunikuje się z ankieterami i respondentami
5 Korzysta z tradycyjnych i elektronicznych baz danych
6 Posługuje się materiałami pomocniczymi (np. instrukcja doboru próby)
7 Doskonali metody pracy własnej
8 Ocenia przebieg wykonywanych prac
9 Motywuje siebie i pracowników do efektywnej pracy
10 Rozwiązuje problemy i podejmuje decyzje w zakresie posiadanych kompetencji
11 Przestrzega zasad współżycia społecznego
12 Koordynuje i kontroluje przebieg pracy ankieterów
13 Organizuje pracę swoją i ankieterów
14 Zapewnia warunki do realizacji zadań
15 Przystosowuje się do zmian zachodzących w otoczeniu

Zadanie zawodowe: D-1:
Dostarczenie dokumentacji pracy umożliwiającej analizę i weryfikację zebranego materiału.
Lp. umiejętności
1 Pozyskuje informacje o dostarczaniu i weryfikacji zebranego materiału
2 Zabezpiecza zdobyte informacje
3 Zapisuje dane uzyskane od respondenta

Zadanie zawodowe: D-2:
Zapoznanie się z wynikami kontroli, oceny oraz szczegółowymi wytycznymi, co do poprawy jakości pracy;
Lp. umiejętności
1 Zapoznaje się z wynikami kontroli w celu doskonalenia metod pracy własnej w roli ankietera
2 Ocenia własną wydajność i jakość pracy oraz korzysta z uwag innych
3 Przetwarza informacje w odniesieniu do własnych doświadczeń w pracy ankieterskiej
4 Organizuje i planuje własną pracę w roli ankietera
5 Analizuje i interpretuje otrzymane wnioski

Zadanie zawodowe: D-3:
Uczestnictwo w szkoleniach ogólnych, tematycznych i szczegółowych ( tzw. briefing ) do konkretnego badania.
Lp. umiejętności
1 Zapamiętuje i uczy się wykorzystując informacje (werbalne i niewerbalne) przekazane podczas szkoleń
2 Doskonali metody własnej pracy podczas szkoleń
3 Dokonuje analizy i interpretacji uzyskanych informacji podczas szkoleń

Zadanie zawodowe: D-4:
Przestrzeganie zasad poufności realizowanych projektów, ochrony danych osobowych respondentów.
Lp. umiejętności
1 Zachowuje tajemnice, do których miał dostęp podczas realizacji projektów
2 Przestrzega zasad etycznych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analiza i interpretacja zdarzeń
2 Asertywność
3 Czytelnie prowadzi dokumentację swojej pracy
4 Komunikatywność
5 Kultura osobista
6 Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
7 Łatwość wypowiadania się i formułowania myśli
8 Myślenie analityczne
9 Odporność na naciski i sugestie
10 Samodyscyplina
11 Zdolności kierownicze
12 Zdolności organizacyjne
13 Zdolność koncentracji i uwagi
14 Zdolność logicznego i analitycznego myślenia
15 Zdolność terminowej realizacji zadań
16 Zdolność współdziałania
Cechy osobowości
1 Aktywność
2 Ciekawość
3 Cierpliwość
4 Dociekliwość
5 Dokładność
6 Empatia
7 Komunikatywność
8 Kreatywność
9 Obiektywizm
10 Odporność emocjonalna
11 Odpowiedzialność
12 Opanowanie
13 Optymizm
14 Otwartość
15 Rzetelność
16 Samokrytyczznosć
17 Schludność
18 Skrupulatność
19 Systematyczność
20 Taktowność
21 Uczciwość
22 Uporządkowanie
23 Wyobraźnia
24 Zaradność
25 Zdolność przekonywania
26 Zdyscyplinowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Czytelne pismo
2 Dobra aparycja
3 Dobry słuch
4 Doby wzroku
5 Podzielność uwagi
6 Prawidłowa mimika, gesty i ruchy ciała
7 Spostrzegawczość i inteligencja
8 Sprawność ruchowa
9 Umiejętność modulacji głosu
10 Wyraźna dykcja