Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Inżynier inżynierii materiałowej

Kod zawodu: 214706
Data modyfikacji: 2011-03-24 8:06:37

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie badań struktury i własności materiałów inżynierskich
A-2 Projektowania procesów technologicznych w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej i budowy maszyn
A-3 Projektowanie nowych materiałów, kompozytów podłoże/powłoka
A-4 Pozyskiwanie, ocenianie i tworzenie informacji technicznej potrzebnej przy projektowaniu materiałowym i technologicznym
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, przeciw pożarowej, ochrony środowiska pracy
B-2 Organizowanie pracy i nadzorowanie zespołów pracowników
B-3 Organizowanie odbioru i opiniowanie projektów nowych materiałów i procesów ich otrzymywania
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą
C-2 Współpraca z przełożonymi, specjalistami i członkami grupy podczas realizacji obowiązków zawodowych
C-3 Współpraca z przedstawicielami odpowiednich branż
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ustanawianie standardów kontroli i procedur dla sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa w zakresie opracowywania, badania i przetwarzania materiałów
D-2 Przeprowadzanie kontroli jakości wyrobów, procesów i usług nadzorowanych przez siebie
D-3 Prowadzenie samokontroli wg przyjętych w zakładzie pracy kryteriów i metodologii