Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Inżynier ds. produktu

Kod zawodu: 214190
Data modyfikacji: 2011-03-24 10:40:12

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Opracowywanie projektów produktu z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki.
A-2 Opracowywanie dokumentacji technicznej dla produktu
A-3 Wykonanie prototypu.
A-4 Testowanie i wdrażanie produktu.
A-5 Prowadzenie prac badawczych i rozwojowych nad produktem
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i uwzględnieniem wymagań bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
B-2 Prowadzenie dokumentacji projektowej.
B-3 Koordynowanie pracy zespołu projektowego
B-4 Organizowanie odbioru i opiniowanie innowacyjnych projektów nowych produktów.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zasobami ludzkimi.
C-2 Organizowanie i nadzorowanie wytwarzania produktu
C-3 Zarządzanie budżetem projektu
C-4 Współpraca z klientem i wykonawcami produktu
C-5 Podejmowanie działalności marketingowej dla produktu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ustanawianie standardów kontroli i procedur dla sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa produktu
D-2 Nadzorowanie prac związanych z wytwarzaniem produktu.
D-3 Kontrolowanie pracy podległego zespołu pracowników w zakresie przestrzegania bezpiecznych metod pracy, stosowania ochron osobistych i innych zabezpieczeń.