Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Doradca personalny

Kod zawodu: 241302
Data modyfikacji: 2016-01-29 10:53:12

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Ustalanie ze zleceniodawcą zakresu informacji o firmie, które mogą być podane w ogłoszeniu oraz przekazane kandydatom do pracy
A-2 Ustalanie ze zleceniodawcą profilu zawodowego i charakterystyki kandydata
A-3 Analizowanie rynku pracy w celu określenia potrzeb kadrowych
A-4 Przygotowywanie ogłoszeń prasowych dotyczących rekrutacji
A-5 Gromadzenie, opracowanie i aktualizacja informacji o potrzebach kadrowych firmy
A-6 Kojarzenie ofert pracy z osobami poszukującymi pracy
A-7 Selekcjonowanie i rekrutacja potencjalnych kandydatów odpowiadających wymaganiom pracodawcy oraz stanowiska pracy
A-8 Prowadzenie wywiadów i rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi kandydatami
A-9 Ustalanie z kandydatem zakresu informacji o nim, które będą przedstawione firmie
A-10 Przeprowadzanie szkoleń w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie własnej pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
B-2 Planowanie rekrutacji zgodnie z potrzebami firmy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Utrzymywanie efektywnej współpracy z innymi pracownikami swojej firmy
C-2 Utrzymywanie stałej współpracy z firmami, agencjami doradztwa personalnego, oraz mediami
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie oceny jakości rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych z kandydatami do pracy
D-2 Gromadzenie efektów świadczonych usług i samoocena własnej pracy