Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Bankowość
Obszar zawodowy: Specjalista bankowości

Kod zawodu: 241203
Data modyfikacji: 2016-02-18 12:25:20

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowywanie oferty produktów i usług bankowych.
A-2 Ocenianie wniosków kredytowych i zdolności kredytowej detalicznych, korporacyjnych i instytucjonalnych klientów banku.
A-3 Przygotowywanie badań i analiz gospodarczych dla potrzeb polityki bankowej.
A-4 Przeprowadzanie analizy fundamentalnej, portfelowej i technicznej papierów wartościowych.
A-5 Przeprowadzanie transakcji na zlecenie własne lub klienta.
A-6 Zarządzanie przebiegiem procesów bankowych, w tym sprzedażą produktów i usług bankowych.
A-7 Udział w przygotowywaniu i emisji bankowych papierów wartościowych.
A-8 Zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym w działalności banku.
A-9 Zapewnianie zgodności wykonywanych zadań i procedur bankowych z obowiązującymi przepisami prawa.
A-10 Odzyskiwanie należności bankowych od klienta.
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowywanie oraz ustalanie zakresu danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy / przygotowania informacji zarządczej / planu działania oraz systematyczne uaktualnie źródeł ich pochodzenia.
B-2 Uczestniczenie w przygotowywaniu planów i prognoz wykonania w skali całej grupy kapitałowej - banku - konkretnej instytucji finansowej - oddziału.
B-3 Gromadzenie, segregowanie i archiwizowanie dokumentacji niezbędnej dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów biznesowych zgodnie z obowiązującymi w instytucji finansowej procedurami.
B-4 Organizowanie własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z wymaganiami przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony przeciwpożarowej.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Uczestniczenie w naradach, odprawach i spotkaniach roboczych oraz zespołów problemowych, projektach jednostek bankowych i biznesowych.
C-2 Planowanie i koordynowanie prac podległego zespołu i komórek.
C-3 Współudział w procesie przygotowywania nowych specjalistów poprzez opiekę nad stażystami oraz ich szkolenie.
C-4 Współuczestniczenie i tworzenie procedur bankowych.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola, weryfikacja i ocena realizacji działań specyficznych dla poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych.
D-2 Kontrolowanie i ocena jakości pracy własnej oraz podległych pracowników.