Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Ubezpieczenia
Obszar zawodowy: Agent ubezpieczeniowy

Kod zawodu: 341201

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z klientami zainteresowanymi ubezpieczeniami
A-2 Badanie indywidualnych potrzeb klientów w zakresie oferty ubezpieczeniowej
A-3 Udzielanie informacji klientom o warunkach i rodzajach oferowanych usług ubezpieczeniowych
A-4 Opracowywanie i przedstawianie klientom ofert ubezpieczenia
A-5 Spisywanie z klientem wniosków o ubezpieczenie, zawieranie i dostarczanie umów
A-6 Obliczanie i inkasowanie należnych ubezpieczycielowi składek i przekazywania ich do ubezpieczyciela
A-7 Dokonywanie oględzin i oceny ryzyka zgłoszonego do ubezpieczenia, kierowanie na badania lub oględziny przedmiotu ubezpieczenia
A-8 Udzielanie klientowi niezbędnych informacji i pomocy w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
A-9 Utrzymywanie kontaktu z klientami z częstotliwością przewidzianą standardami określonymi przez ubezpieczyciela
B Zadania organizacyjne
B-1 Gromadzenie i tworzenie bazy danych potencjalnych klientów zainteresowanych ubezpieczeniem
B-2 Gromadzenie i archiwizacja druków, informacji i dokumentów dotyczących klientów i umów zgodnie z procedurami ubezpieczyciela
B-3 Planowanie działań akwizycyjno – sprzedażowych ubezpieczeń
B-4 Pełnienie dyżurów w zorganizowanych jednostkach firmy ubezpieczyciela
B-5 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem podległych agentów ubezpieczeniowych
C-2 Prowadzenie szkoleń dla agentów ubezpieczeniowych
C-3 Sprawowanie opieki (coaching) nad początkującymi agentami na zlecenie przełożonych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przedstawianie okresowych raportów z realizowanych działań do oceny przez przełożonego
D-2 Sporządzanie i dostarczanie do kontroli ubezpieczycielowi lub przedstawicielowi ubezpieczyciela ustalonych przez niego informacji, dokumentów i sprawozdań
D-3 Ocena pracy podległego zespołu agentów ubezpieczeniowych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z klientami zainteresowanymi ubezpieczeniami
Lp. umiejętności
1 Wypełnia arkusze prospektingowe / listy kandydatów na klientów
2 Wybiera potencjalny rynek odbiorców oferty
3 Wybiera sposób dotarcia do poszczególnych osób
4 Prowadzi rozmowy telefoniczne
5 Planuje własne działania związane z pozyskiwaniem klientów

Zadanie zawodowe: A-2:
Badanie indywidualnych potrzeb klientów w zakresie oferty ubezpieczeniowej
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowę handlową mającą na celu określenie potrzeb potencjalnego klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej
2 Zadaje trafne pytania celem rozpoznania potrzeb klienta dotyczących warunków ubezpieczenia
3 Diagnozuje oczekiwania klienta w zakresie proponowanych warunków ubezpieczenia
4 Potrafi słuchać i wyciągać wnioski pozwalające na dokładne sprecyzowanie oczekiwań klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej
5 Buduje pozytywne relacje z klientem

Zadanie zawodowe: A-3:
Udzielanie informacji klientom o warunkach i rodzajach oferowanych usług ubezpieczeniowych
Lp. umiejętności
1 Prezentuje ofertę ubezpieczyciela klientowi
2 Wskazuje alternatywne rozwiązania w zakresie możliwości zawarcia przez klienta umowy ubezpieczeniowej w dopuszczalnych przez ubezpieczyciela wariantach
3 Tłumaczy i wyjaśnia wątpliwości klientów dotyczące celowości zawierania umowy ubezpieczeniowej oraz wysokości ponoszonych opłat w relacji do wybranych przez klienta opcji ubezpieczenia
4 Wyjaśnia i tłumaczy skomplikowane terminy branżowe i kryjące się za nimi znaczenia

Zadanie zawodowe: A-4:
Opracowywanie i przedstawianie klientom ofert ubezpieczenia
Lp. umiejętności
1 Analizuje potrzeby klientów w zakresie oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej
2 Wylicza należną, hipotetyczną składkę w zależności od rozważanych przez klienta wariantów ubezpieczenia
3 Wyjaśnia i tłumaczy skomplikowane terminy branżowe i kryjące się za nimi znaczenia
4 W sposób logiczny argumentuje zalety poszczególnych prezentowanych ofert ubezpieczenia
5 Opracowuje kilka wariantów propozycji ofert ubezpieczeniowych
6 Przekonuje do wyboru jednej z prezentowanych ofert
7 Potrafi posługiwać się komputerem w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty

Zadanie zawodowe: A-5:
Spisywanie z klientem wniosków o ubezpieczenie, zawieranie i dostarczanie umów
Lp. umiejętności
1 Potrafi sprawnie pisać i nie robi błędów ortograficznych
2 Potrafi posługiwać się drukami firmowymi takimi jak wniosek ubezpieczeniowy, polisa ubezpieczeniowa

Zadanie zawodowe: A-6:
Obliczanie i inkasowanie należnych ubezpieczycielowi składek i przekazywania ich do ubezpieczyciela
Lp. umiejętności
1 Wypełnia niezbędne dokumenty finansowe takie jak: potwierdzenie przyjęcia gotówki, druk przelewy, wpłaty na rachunek bankowy itp.
2 Wylicza należna składkę z tytułu zawarcia umowy lub złożenia wniosku
3 Potrafi zweryfikować autentyczność banknotów
4 Potrafi posługiwać się komputerem w zakresie niezbędnym do wyliczenia składki
5 Potrafi obsługiwać komputerowe programy kwotacyjne
6 Potrafi liczyć pieniądze

Zadanie zawodowe: A-7:
Dokonywanie oględzin i oceny ryzyka zgłoszonego do ubezpieczenia, kierowanie na badania lub oględziny przedmiotu ubezpieczenia
Lp. umiejętności
1 Posługuje się aparatem fotograficznym celem dokumentowania stanu przedmiotu ubezpieczenia
2 Szacuje stopień zużycia mienia
3 Potrafi lustrować miejsce zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu

Zadanie zawodowe: A-8:
Udzielanie klientowi niezbędnych informacji i pomocy w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem
Lp. umiejętności
1 Udziela informacji o niezbędnych czynnościach jakie winien wykonać ubezpieczony wskazując jednocześnie miejsca i terminy dokonania konkretnych zgłoszeń
2 Potrafi udzielić informacji nt. przygotowania i przedłożenia niezbędnej dokumentacji
3 Pośredniczy w kontakcie z Ubezpieczycielem w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia procesu likwidacji szkody w związku z zaistniałym zdarzeniem podlegającym ubezpieczeniu / wypłaty należnego świadcz

Zadanie zawodowe: A-9:
Utrzymywanie kontaktu z klientami z częstotliwością przewidzianą standardami określonymi przez ubezpieczyciela
Lp. umiejętności
1 Podtrzymania kontaktu - buduje długotrwałe relacje z klientami
2 Prowadzenia rozmowy osobistej i telefonicznej z klientem
3 Planuje własne działania w określonych terminach i wg ustalonej kolejności kontaktów
4 Potrafi szybko reagować na wymogi sytuacji

Zadanie zawodowe: B-1:
Gromadzenie i tworzenie bazy danych potencjalnych klientów zainteresowanych ubezpieczeniem
Lp. umiejętności
1 Potrafi systematycznie gromadzić kontakty w sposób ustrukturyzowany
2 Posługuje się narzędziami papierowymi bądź elektronicznymi dla gromadzenia danych i informacji
3 Potrafi segmentować rynek potencjalnych klientów
4 Potrafi korzystać w wcześniej pozyskanych informacji

Zadanie zawodowe: B-2:
Gromadzenie i archiwizacja druków, informacji i dokumentów dotyczących klientów i umów zgodnie z procedurami ubezpieczyciela
Lp. umiejętności
1 Wypełnia dokumenty dotyczące zawartej umowy ubezpieczenia lub wypisanego wniosku o ubezpieczenie
2 Dochowuje obowiązujących terminów przekazywania dokumentów do biura lub centrali firmy ubezpieczeniowej
3 Wypełnia karty klientów z którymi zawarł umowę ubezpieczenia lub spisał wniosek o ubezpieczenie
4 Czyta i rozumie otrzymywane raporty i zestawienia dotyczące zawartych i posiadanych w obsłudze umów ubezpieczenia
5 Analizuje i weryfikuje informacje otrzymywane z centrali oraz od przełożonych dotyczące umów klientów, których agent obsługuje lub stara się pozyskać

Zadanie zawodowe: B-3:
Planowanie działań akwizycyjno – sprzedażowych ubezpieczeń
Lp. umiejętności
1 Właściwie gospodaruje czasem – planuje pracę własną dotyczącą działań sprzedażowych u dotychczasowych i nowych klientów
2 Planuje i organizuje wyjazdy i podróże do klientów
3 Formułuje cele zawodowe i realizuje je

Zadanie zawodowe: B-4:
Pełnienie dyżurów w zorganizowanych jednostkach firmy ubezpieczyciela
Lp. umiejętności
1 Posiada umiejętność reagowania na wymogi sytuacji związane z klientem wewnętrznym i zewnętrznym obsługiwanym bezpośrednio w biurze jednostki organizacyjnej ubezpieczyciela
2 Potrafi obsługiwać urządzenia biurowe będące na wyposażeniu jednostki organizacyjnej ubezpieczyciela

Zadanie zawodowe: B-5:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
Lp. umiejętności
1 Przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy
2 Stosuje przepisy BHP na stanowisku agent ubezpieczeniowy
3 Udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zespołem podległych agentów ubezpieczeniowych
Lp. umiejętności
1 Potrafi organizować pracę innym
2 Potrafi wytyczać, cele i zadania do realizacji
3 Potrafi kontrolować i oceniać wyniki realizowanych zadań

Zadanie zawodowe: C-2:
Prowadzenie szkoleń dla agentów ubezpieczeniowych
Lp. umiejętności
1 Umiejętność przemawiania do audytorium
2 Umiejętność przekazywania wiedzy i dzielenia się swoim doświadczeniem jako agent ubezpieczeniowy zdobytymi podczas kontaktów z klientami
3 Umiejętność kształtowania dynamiki pracy grupy szkolących się agentów ubezpieczeniowych
4 Prowadzenia prezentacji dla grupy słuchaczy

Zadanie zawodowe: C-3:
Sprawowanie opieki (coaching) nad początkującymi agentami na zlecenie przełożonych
Lp. umiejętności
1 Przekazywania posiadanej wiedzy i doświadczenia początkującemu agentowi ubezpieczeniowemu
2 Analizowania zachowań i wyników pracy początkującego agenta
3 Przekazywania informacji zwrotnej dotyczącej pracy początkującego agenta ubezpieczeniowego

Zadanie zawodowe: D-1:
Przedstawianie okresowych raportów z realizowanych działań do oceny przez przełożonego
Lp. umiejętności
1 Analizuje dane dotyczące własnej sprzedaży ubezpieczeń i formułuje wnioski na przyszłość
2 Sporządza wymagane przez ubezpieczyciela i przełożonych raporty i zestawienia
3 Dostosowuje się do zmieniających się warunków na rynku ubezpieczeń
4 Reaguje na wymogi sytuacji związane z praca na rzecz ubezpieczyciela

Zadanie zawodowe: D-2:
Sporządzanie i dostarczanie do kontroli ubezpieczycielowi lub przedstawicielowi ubezpieczyciela ustalonych przez niego informacji, dokumentów i sprawozdań
Lp. umiejętności
1 Potrafi opracowywać dane, analizować informacje o swoich klientach
2 Potrafi sporządzić raporty i zestawienia dotyczące obsługiwanych klientów
3 Potrafi dostosować się do zmieniających się warunków na rynku ubezpieczeniowym
4 Reaguje na wymogi sytuacji

Zadanie zawodowe: D-3:
Ocena pracy podległego zespołu agentów ubezpieczeniowych
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę podległym agentom ubezpieczeniowym
2 Wytycza zadania podległym agentom ubezpieczeniowym
3 Rozlicza z wykonanych zadania podległych agentów ubezpieczeniowych
4 Opracowuje i wskazuje cele do realizacji podległym agentom ubezpieczeniowym


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Łatwość nawiązywania kontaktów
2 Łatwość prowadzenia rozmowy
3 Rozumienie słów i pojęć
4 Koncentracja uwagi
5 Rozumowanie logiczne
6 Zrozumienie dla obiekcji i radzenie sobie z nimi
7 Zdolność wywierania wpływu na innych
8 Łatwość wypowiadania się
9 Zdolność systematycznego i logicznego przedstawiania faktów
10 Widzenia mnogości rozwiązań
11 Weryfikowania informacji
12 Logicznego myślenia
13 Uzdolnienia rachunkowe
14 Koncentracja uwagi
15 Asertywność
16 Dojrzałość emocjonalna
17 Dobra pamięć
18 Podzielność uwagi
19 Wyobraźnia
20 Tworzenie atmosfery zaufania i akceptacji
21 Zarządzania czasem
22 Dobra organizacja pracy własnej
23 Zmysł organizacyjny
24 Przewidywania
25 Konsekwencja w działaniu
26 Współpracy z innymi
27 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
28 Kierownicze
29 Organizacyjne
30 Planistyczne
31 Kształtowania zachowań / oddziaływania na otoczenia
32 Szybkiego reagowania
33 Wspierania oraz udzielania informacji zwrotnej
34 Analizowania zachowań i sytuacji
35 Zdolność koncentracji uwagi
36 Zdolność diagnozy
37 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
38 Współpracy w zespole
39 Budowania relacji z innymi
40 Przejawiania inicjatywy
41 Umie podejmować decyzje
Cechy osobowości
1 Wytrwałość
2 Odporność na odrzucenie i odmowę
3 Systematyczność
4 Samodzielność
5 Rozumienie i czucie potrzeb innych ludzi - empatia
6 Cierpliwość
7 Otwartość
8 Rzetelność
9 Odpowiedzialność
10 Samokontrola
11 Umiejętność podejmowania decyzji
12 Skrupulatność
13 Dokładność
14 Opanowanie
15 Konsekwencja
16 Zdyscyplinowanie
17 Dobra prezencja
18 Zamiłowanie do dokładności ładu i porządku
19 Gotowość niesienia pomocy w nagłych wypadkach
20 Zdecydowanie
21 Kooperatywność
22 Pewność siebie
23 Odporność na stres
24 Punktualność
25 Sumienność
26 Zorganizowany
27 Charyzmatyczny
28 Ekspresyjny
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry słuch i wzrok
2 Poprawna wymowa
3 Ogólna sprawność ruchowa
4 Dobra sprawność kończyn górnych / dłoni
5 Spostrzegawczość
6 Powonienie
7 Szybki refleks
8 Nienaganna dykcja