Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Ubezpieczenia
Obszar zawodowy: Broker reasekuracyjny

Kod zawodu: 341202

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Nawiązywanie kontaktów z zakładami ubezpieczeń zainteresowanymi reasekuracją za pomocą obsługi brokerskiej
A-2 Analizowanie wielkości ryzyka klienta zainteresowanego reasekuracją, dokonywanie oględzin przedmiotu objętego reasekuracją
A-3 Zawieranie umów reasekuracji(wnioski, negocjacje, umowa)
A-4 Rozliczanie księgowo finansowe działalności brokerskiej (składki, prowizje, podatki)
A-5 Bieżąca obsługa umów reasekuracyjnych (zmiany, szkody, procesy)
A-6 Utrzymywanie kontaktów z zakładami reasekuracji i klientami objętymi ochroną reasekuracyjną zgodnie z ustalonymi warunkami współpracy
B Zadania organizacyjne
B-1 Tworzenie bazy danych potencjalnych klientów zainteresowanych reasekuracją
B-2 Gromadzenie i archiwizacja druków , informacji i dokumentów z procedurami zakładów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
B-3 Planowanie i realizacja działań związanych z pozyskaniem potencjalnych klientów reasekuracyjnych
B-4 Dostępność dla klientów zgodnie z ustalonymi zasadami w przepadku zaistnienia zdarzenia objętego ochrona reasekuracyjną
B-5 Prowadzenie dokumentacji księgowej dotyczącej działalności brokerskiej
B-6 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem podległych pracowników
C-2 Kontaktowanie się i współpraca z klientami, zakładami ubezpieczeniowymi, reasekuracyjnymi i podmiotami zewnętrznymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przygotowywanie okresowych raportów z realizowanych działań zgodnie z wymogami ustawowymi
D-2 Przekazywanie raportów zakładom reasekuracyjnym i klientom z monitorowania przebiegu reasekuracji
D-3 Ocena jakości pracy własnej oraz podległego zespołu pracowników

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Nawiązywanie kontaktów z zakładami ubezpieczeń zainteresowanymi reasekuracją za pomocą obsługi brokerskiej
Lp. umiejętności
1 Wypełnia arkusz prospetingowe/ listy klientów asekuracyjnych
2 Wybiera potencjalny rynek- prowadzi działania związane z pozyskaniem klientów asekuracyjnych
3 Wybiera sposób dotarcia do klienta asekuracyjnego
4 Planuje własne działania związane z pozyskiwaniem klientów asekuracyjnych
5 Prowadzi rozmowy telefoniczne z klientem asekuracyjnym

Zadanie zawodowe: A-2:
Analizowanie wielkości ryzyka klienta zainteresowanego reasekuracją, dokonywanie oględzin przedmiotu objętego reasekuracją
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy handlowe mające na celu określenie potrzeb potencjalnego klienta w zakresie ubezpieczeń
2 Zadaje trafne pytania celem rozpoznania potrzeb klientów
3 Diagnozuje oczekiwania klientów w zakresie istniejących na rynku warunków ubezpieczenia
4 Potrafi sprecyzować oczekiwania klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej
5 Buduje pozytywne relacje z klientem

Zadanie zawodowe: A-3:
Zawieranie umów reasekuracji(wnioski, negocjacje, umowa)
Lp. umiejętności
1 Udziela informacji o niezbędnych czynnościach jakie winien wykonać klient wskazując jednocześnie miejsca i terminy dokonania konkretnych czynności , aby sprostać przygotowaniu wniosku
2 Potrafi udzielić informacji na temat przygotowania i przedłożenia niezbędnej dokumentacji
3 Prowadzenie negocjacji handlowych z wieloma partnerami
4 Przygotowanie projektów umów ubezpieczenia

Zadanie zawodowe: A-4:
Rozliczanie księgowo finansowe działalności brokerskiej (składki, prowizje, podatki)
Lp. umiejętności
1 Prowadzenia księgowości
2 Umiejętność prowadzenia nadzoru nad terminowością płaconych składek

Zadanie zawodowe: A-5:
Bieżąca obsługa umów reasekuracyjnych (zmiany, szkody, procesy)
Lp. umiejętności
1 Analizy aktualnej sytuacji gospodarczej
2 Przeprowadzenia procesu zmian umowy ubezpieczenia
3 Przeprowadzeniu procesu likwidacji szkody
4 Współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami odpowiedzialnymi za poszczególne etapy procesu likwidacji szkody (restytucja, warsztat, kancelarie prawne)

Zadanie zawodowe: A-6:
Utrzymywanie kontaktów z zakładami reasekuracji i klientami objętymi ochroną reasekuracyjną zgodnie z ustalonymi warunkami współpracy
Lp. umiejętności
1 Podtrzymywanie kontaktu – buduje długotrwałe relacje z klientem
2 Prowadzenie rozmowy osobistej i telefonicznej z klientem
3 Planuje działania w ustalonych terminach i wg. Ustalonej kolejności kontaktów
4 Potrafi szybko reagować na wymogi sytuacji

Zadanie zawodowe: B-1:
Tworzenie bazy danych potencjalnych klientów zainteresowanych reasekuracją
Lp. umiejętności
1 Potrafi systematycznie gromadzić kontakty w sposób uporządkowany
2 Posługuje się narzędziami tradycyjnymi lub elektronicznymi dla gromadzenia danych i informacji
3 Potrafi segmentować rynek potencjalnych klientów
4 Potrafi korzystać z wcześniej pozyskanych informacji

Zadanie zawodowe: B-2:
Gromadzenie i archiwizacja druków , informacji i dokumentów z procedurami zakładów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych
Lp. umiejętności
1 Wypełnia dokumenty dotyczące zawartej umowy reasekuracji
2 Dochowuje obowiązujących terminów przekazywania dokumentów firmie ubezpieczeniowej / reasekuracyjnej
3 Wypełnią karty klientów , z którymi współpracuje czynnie
4 Czyta i rozumie otrzymane raporty i zastawienia dotyczące zawartych i posiadanych w obsłudze umów reasekuracji
5 Analizuje i weryfikuje informacje otrzymywane z firm reasekuracyjnych oraz od klientów , z którymi współpracuje
6 Prowadzi archiwum zawierające pełna dokumentację dotyczącą relacji z klientami oraz zakładami reasekuracyjnymi i zewnętrznymi firmami

Zadanie zawodowe: B-3:
Planowanie i realizacja działań związanych z pozyskaniem potencjalnych klientów reasekuracyjnych
Lp. umiejętności
1 Właściwie gospodaruje czasem
2 Planuje i organizuje wyjazdy do klientów
3 Formułuje cele zawodowe realizując je

Zadanie zawodowe: B-4:
Dostępność dla klientów zgodnie z ustalonymi zasadami w przepadku zaistnienia zdarzenia objętego ochrona reasekuracyjną
Lp. umiejętności
1 Potrafi obsługiwać urządzenia biurowe
2 Posiada umiejętność natychmiastowego reagowania na potrzeby klienta w przypadku zaistnienia zdarzenia

Zadanie zawodowe: B-5:
Prowadzenie dokumentacji księgowej dotyczącej działalności brokerskiej
Lp. umiejętności
1 Obsługa komputera
2 Obsługa programów narzędziowych
3 Wykonywanie wszystkich czynności związanych z księgowaniem operacji finansowych ( m.in. ZUS, wynagrodzenia , podatki , rozliczenia z innymi podmiotami , ewidencja środków trwałych – itp.)
4 Przygotowywanie specjalistycznych raportów wymaganych przez nadzór ubezpieczeniowy

Zadanie zawodowe: B-6:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy
2 Stosuje przepisy BHP na stanowisku pracy
3 Udziela pomocy osobom poszkodowanym
4 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zespołem podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Potrafi organizować prace innym
2 Potrafi wytyczać cele i zadania do realizacji
3 Potrafi kontrolować i oceniać wyniki realizowanych zadań

Zadanie zawodowe: C-2:
Kontaktowanie się i współpraca z klientami, zakładami ubezpieczeniowymi, reasekuracyjnymi i podmiotami zewnętrznymi
Lp. umiejętności
1 Umiejętność przekazywania swojej wiedzy branżowej w sposób zrozumiały dla klienta
2 Umiejętność przekonania klienta do własnej oferty
3 Umiejętność przekonania klienta do wydania pełnomocnictwa
4 Umiejętność przekazywania j wiedzy o potrzebach klienta w sposób zrozumiały dla zakładu ubezpieczeniowego
5 Umiejętność prowadzenia negocjacji

Zadanie zawodowe: D-1:
Przygotowywanie okresowych raportów z realizowanych działań zgodnie z wymogami ustawowymi
Lp. umiejętności
1 Analizuje dane dotyczące własnej działalność
2 Sporządza wymagane raporty
3 Dostosowywanie się do zmieniających się warunków na rynku ubezpieczeń
4 Reaguje na wymogi klienta
5 Reaguje na wymogi zakładów ubezpieczeniowych

Zadanie zawodowe: D-2:
Przekazywanie raportów zakładom reasekuracyjnym i klientom z monitorowania przebiegu reasekuracji
Lp. umiejętności
1 Potrafi opracowywać dane
2 Potrafi sporządzać raporty
3 Potrafi dostosowywać się do zmieniających się warunków na rynku pracy
4 Reaguje na wymogi sytuacji

Zadanie zawodowe: D-3:
Ocena jakości pracy własnej oraz podległego zespołu pracowników
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę poległym pracownikom
2 Wytycza zadania podległym pracownikom
3 Rozlicza z wykonanych zadań pracowników
4 Opracowywuje i wskazuje cele do realizacji pracownikom


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Zdolność nawiązywania kontaktów
2 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
3 Rozumowanie logiczne
4 Koncentracja uwagi
5 Wyobraźnia przestrzenna
6 Zdolność analizowania sytuacji i podejmowania ryzyka
7 Zdolność przekonywania i negocjowania
8 Podzielność uwagi
9 Uzdolnienia rachunkowe
10 Dobra pamięć
11 Zdolności analityczne
12 Wyobraźnia i myślenie twórcze
13 Zdolność pracy indywidualnej
14 Uzdolnienia organizacyjne
15 Zdolności kierownicze
16 Zdolność pracy w szybkim tempie
17 Zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
Cechy osobowości
1 Wytrwałość
2 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
3 Empatia
4 Rzetelność i sumienność
5 Samodzielność
6 Cierpliwość
7 Operatywność i skuteczność
8 Odporność na działanie pod presją czasu
9 Odpowiedzialność
10 Uczciwość
11 Samokontrola
12 Dokładność
13 Asertywność
14 Systematyczność
15 Komunikatywność
16 Miła aparycja
17 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
18 Elastyczność i otwartość na zmiany
19 Kreatywność, pomysłowość
20 Zaangażowanie
21 Gotowość do wprowadzania zmian
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo – ruchowa
2 Dykcja
3 Spostrzegawczość
4 Czujność
5 Wrażliwość węchowa