Login: Hasło:

Baza wiedzy


W tym module systemu informatycznego gromadzone są zbiory wiedzy (w formie artykułów) związane z rozwojem kwalifikacji i kompetencji pracowników.

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy 2008-09-18 16:20:00
służy ujednoliceniu nazewnictwa zawodów i specjalności występujących na rynku pracy oraz racjonalnemu planowaniu obsługi rynku pracy i określaniu jego struktury zawodowej (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr...więcej
Krajowy standard kwalifikacji zawodowych 2008-09-18 16:19:26
Akceptowana przez przedstawicieli pracodawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów społecznych partycypujących w gospodarce i rynku pracy norma minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, w układzie pięciu poziomów kwalifikacji, z podziałem na kwalifikacje związane z typowymi stanowiskami pracy lub zadaniami zawodowymi oraz cztery rodzaje kwalifikacji:...więcej
Kompetencja 2008-09-18 16:19:04
udowodniona umiejętność korzystania z wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych i/lub metodologicznych, w sytuacjach związanych z praca zawodową lub nauką oraz w rozwoju zawodowym i/lub osobistym (wg EQF). więcej
Cechy psychofizyczne 2008-09-18 16:18:43
cechy indywidualne (osobowościowe) pracowników wykonujących poszczególne zadania. Zaliczamy do nich: sprawności sensomotoryczne, zdolności, cechy charakteryzujące osobowość. Sprawność sensomotoryczna oznacza dobrze opanowane umiejętności lub nawyk wykonywania czynności zmysłowo-ruchowych oraz uzdolnienia do wykonywania tych czynności (np. zręczność rąk, zmysł...więcej
Umiejętność 2008-09-18 16:18:21
zdolność (dyspozycja) do wykonania czynności prowadzących do zrealizowania zadania zawodowego. Ze stanowiska psychologicznego wyróżniamy trzy rodzaje umiejętności: Umiejętności umysłowe (intelektualne), umiejętności sensoryczne (oparte na zmysłach) oraz umiejętności motoryczne (oparte na praktycznym działaniu). Wg EQF jest to „zdolność do stosowania wiedzy i...więcej
Zadanie zawodowe 2008-09-18 16:17:51
logiczny wycinek pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu. Układ czynności zawodowych powiązany jednym celem działania, kończącym się określonym wytworem, usługą lub podjęciem istotnej decyzji.więcej
Kwalifikacje zawodowe 2008-09-18 16:17:29
układ umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zestawu zadań zawodowych. Kwalifikacje wg EQF oznaczają „formalny wynik procesu oceny i uznawania uzyskany w sytuacji, w której właściwy organ stwierdza, że dana osoba osiągnęła wynik nauczania zgodny z określonymi standardami.więcej
Zawód 2008-09-18 16:17:08
zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wymagających od pracownika odpowiednich kwalifikacji zawodowych. więcej
Ewaluacja wymagań kwalifikacyjnych 2008-09-18 16:16:41
proces zbierania danych o potrzebach szkoleniowych pracowników, z wykorzystaniem opisu krajowych standardów kwalifikacji zawodowych i ich ocena w celu podejmowania decyzji związanych z rozwojem zawodowym kadr na poziomie: indywidualnym, organizacji (przedsiębiorstwa), branży.więcej
Słownik pojęć zastosowywany w tworzeniu systemu informatycznego 2008-01-11 17:25:35
Monitoring wymagań kwalifikacyjnych - systematycznie prowadzony proces przeglądu zadań zawodowych, umiejętności i cech psychofizycznych właściwych dla zawodu prowadzony z udziałem pracodawców i z wykorzystaniem opisu krajowych standardów kwalifikacji zawodowych.więcej