Login: Hasło:

 

Monitoring kompetencji

 

Monitoring kompetencji polega na prowadzeniu cyklicznych przeglądów i aktualizacji zadań zawodowych, umiejętności i cech psychofizycznych właściwych dla każdego z zawodów zamieszczonego w bazie danych. Proces ten jest realizowany z udziałem pracodawców, ekspertów z różnych dziedzin, organizacji branżowych oraz środowisk naukowych. Głównym kryterium uczestnictwa w tego typu pracach jest deklaracja instytucji/eksperta uczestnictwa w tworzeniu i aktualizacji wymagań kompetencyjnych dla zawodów i specjalności stanowiących przedmiot zainteresowania określonej branży.
Instytucje zainteresowane rozwojem kompetencji stanowiących podstawowy składnik standardów kwalifikacji zawodowych oraz udziałem w pracach Zespołów Monitorujących Kompetencje Pracowników (ZMKP), proszone są o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego. Administrator systemu dokona weryfikacji danych przesłanych drogą elektroniczną i pocztą tradycyjną oraz przypisze Instytucję do odpowiedniego ZMKP, pod warunkiem że proces weryfikacji będzie pozytywny. Tym samym Instytucja otrzyma unikalny „login" i „hasło", dzięki któremu będzie mogła uczestniczyć w sesjach monitoringu kompetencji oraz nieodpłatnie korzystać z zasobów bazy danych (pole logowania dla uprawnionych instytucji znajduje się w górnym lewym rogu strony internetowej).


formularz do pobrania w wersjach:

FORMULARZ

Zgłoszenie instytucji do Zespołu Monitorującego Kompetencje w Zawodzie
(należy wypełnić wszystkie pola formularza)


Typ użytkownika: Ekspert - Figuruje w bazie danych ekspertów
Instytucja - Figuruje w bazie danych instytucji
Nazwa instytucji:
Regon instytucji:
Skrót nazwy:
Województwo:
Miasto:
Ulica:
Numer:
Kod:
Telefon:
Fax:
WWW:
E-mail:
Forma organizacyjno-prawna: państwowa   prywatna
inna
Liczba zatrudnionych pracowników 1 - 49   50 - 250   powyżej 250 osób
Branża: */
Zawód: */
Osoba do kontaktu
Imię: **/
Nazwisko: **/
Stanowisko:
Telefon:
E-mail:
Instytucja: ***/ Uczestniczyła w opracowywaniu standardów kwalifikacji zawodowych

Nie uczestniczyła w opracowaniu standardów kwalifikacji zawodowych

Jest zainteresowana udziałem w pracach Zespołów Monitorujących Kompetencje w zawodach


Wyjaśnienie:
*/ Należy wybrać z listy branżę oraz zawód stanowiący przedmiot zainteresowania instytucji.
**/ Należy wpisać imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję/stanowisko pracy w instytucji osoby wyznaczonej do udziału w pracach zespołów monitorujących kompetencje.
***/ Należy zaznaczyć „X” w odpowiednich miejscach (pole pierwsze lub drugie oraz pole trzecie)

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez nas informacji na potrzeby systemu informatycznego „System monitoringu i ewaluacji kompetencji pracowników”, zarządzanego przez ITeE-PIB.