Login: Hasło:

Strona główna

Przedstawiamy Państwu system informatyczny jako narzędzie do monitoringu i ewaluacji wymagań kwalifikacyjnych Monterów Suchej Zabudowy, który powstał w wyniku realizacji projektu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji "System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach" (Supporting system for nonformal and informal learning for low-skilled people - Skillsup) w latach 2011-2012. Celem projektu 2010-1-PL-LEO05-11472 było opracowanie i wdrożenie e-pakietu edukacyjnego dla osób o niskich kwalifikacjach w zakresie Technologii Suchej Zabudowy Wnętrz dostosowanego do wymagań środowiska IT i form szkoleniowych w trybie pozaformalnym i nieformalnym. Projekt ukierunkowany jest na transfer materiałów szkoleniowych w formie e-pakietu, aktywizację edukacyjną osób o niskich kwalifikacjach oraz opracowanie i przetestowanie sposobów certyfikowania wyników uczenia się, a także określenia potrzeb szkoleniowych osób montujących płyty gipsowo-kartonowe.

Multimedialne pakiety szkoleń e-learningowych są rozwiązaniem ułatwiającym samodzielne przyswajanie wiedzy i kształtowanie umiejętności. Umożliwiają bieżącą ocenę postępów w rozwoju kompetencji zawodowych, jak również ocenę zdobytej wiedzy (końcowych efektów). Udostępniony e-program bazuje na Krajowych Standardach Kwalifikacji Zawodowych i stosuje strategię samooceny umiejętności zawodowych. Grupą docelową będą osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, o niskich kwalifikacjach, które chciałyby zdobyć nowe umiejętności w sektorze budownictwa, w specjalności Monter suchej zabudowy. 

Wprowadzenie modułowych pakietów i programów nauczania oraz zastosowanie komputerowego wspomagania szkoleń, będzie dawało okazję do zorganizowania kształcenia lub samokształcenia i nabycia umiejętności, które przyczynią się do dostępności kształcenia zawodowego i wzrostu jakości kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach. E - platforma daje możliwość przeprowadzenia samodzielnego szkolenia lub pracy pod okiem instruktora.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu SkillsUp: www.skillsup.eu

 

Udostępniony system informatyczny pierwotnie został opracowany w ramach Programu Wieloletniego PW-004, Zadanie SP-5 „Rozwój doskonalenia zawodowego w zakresie zaawansowanych technologii produkcji i eksploatacji. Koordynatorem i głównym wykonawcą projektu jest Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu. Utworzony system informatyczny wpisuje się w ideę Europejskich Ram Kwalifikacji (European Qualifications Framework - EQF) w uczeniu się przez całe życie, które stanowią nowy sposób interpretowania kwalifikacji w całej Europie oraz punkt odniesienia do tworzenia przejrzystych struktur kwalifikacji w każdym kraju. Opracowane narzędzie informatyczne nawiązuje również do Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych oraz Krajowego Systemu Kwalifikacji.

System został zmodyfikowany w ramach projektu Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju w zadaniu - Kwalifikacjie i kompetencje w obszarze zaawansowanych technologii przemysłowych" realizowanego w latach  2009-2011 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 - Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Informacja o projekcie dostęna jest pod adresm: www.portaltechnologii.pl

Problematyka rozwoju metod i narzędzi umożliwiających identyfikację i analizę potrzeb dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników jest integralnie związana z formułą kształcenia ustawicznego. W Europie, którą cechują szybkie zmiany technologiczne i gospodarcze uczenie się przez całe życie staje się koniecznością. Potrzeba ciągłego odnawiania wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i związany z tym lawinowy wzrost wiedzy powodują, że musi być ona ciągle uaktualniana, przetwarzana, przechowywana i dobierana do celów, jakie stawiają sobie współczesne systemy edukacji ustawicznej. Coraz więcej instytucji wykorzystuje bazy danych jako narzędzia do gromadzenia i udostępniania informacji z różnych dziedzin i obszarów działalności. Jednym z takich kluczowych obszarów jest rozwój zasobów ludzkich, w tym kwalifikacji i kompetencji pracowników.

Zaprojektowany system informatyczny jest narzędziem wspierającym zarządzanie i rozwój zasobów ludzkich w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). W szczególności system umożliwia monitorowanie wymagań dotyczących kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz określanie potrzeb szkoleniowych w zawodach wysokiej szansy i zaawansowanych technologii, w tym w zawodach szkolnych podległych resortowi gospodarki. Należy zaznaczyć, że na rynku brak jest tego typu rozwiązań, które z jednej strony stanowiłyby bazę wiedzy o zadaniach zawodowych, umiejętnościach i cechach psychofizycznych wymaganych w realnym środowisku pracy, z drugiej zaś strony dawały możliwość interakcji z rzeczywistymi kwalifikacjami i kompetencjami po to, aby tworzyć plany rozwoju oraz programy dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
Oferowany system informatyczny zapewnia:
  • gromadzenie i aktualizację informacji (wiedzy) o wymaganiach w zakresie kwalifikacji zawodowych w zawodach funkcjonujących w gospodarce, z koncentracją na zadania zawodowe, umiejętności kompetecje i cechy psychofizyczne  właściwe dla zawodu. W bazie danych są osadzane informacje dla zawodów z następujących branż: bankowość, bezpieczeństwo, budownictwo, elektryka i elektronika, gospodarka materiałowa, handel, hotelarstwo i gastronomia, informatyka i telekomunikacja, mechanika, mechatronika,  ochrona środowiska, opieka zdrowotna, produkacja i przetwórstwo, służba zdrowia, transport, ubezpieczenia, usługi, zaawansowane technologie przemysłowe oraz zasoby ludzkie,
  • pozwala pracownikom (i kandydatom do pracy) ocenić względną wartość posiadanych kwalifikacji i kompetencji,
  • poprawia możliwości pracodawców w zakresie rozwoju zawodowego kadry poprzez ocenę rzeczywistych kwalifikacji pracownika, w korelacji z wymaganiami stanowisk pracy,
  • umożliwia placówkom edukacyjnym i szkoleniowym porównywanie zawartości własnej oferty z wymaganiami gospodarki co do oczekiwań w zakresie kwalifikacji i kompetencji.

W ocenie potrzeb rozwoju zawodowego pracowników racjonalnym podejściem jest korzystanie z opisów krajowych standardów kwalifikacji zawodowych, które stanowią najbardziej wiarygodne źródło informacji o zawodach funkcjonujących w gospodarce. Aktualny ich wykaz oraz wgląd do zawartości jest możliwy przy wykorzystaniu bazy danych administrowanej przez MPiPS, dostęp pod adresem: www.kwalifikacje.praca.gov.pl 

W założeniach koncepcyjnych informatycznego systemu monitoringu i ewaluacji wymagań kwalifikacyjnych pracowników przyjęto, że wykorzystywane są opisy dla istniejących standardów kwalifikacji zawodowych znajdujące się w ww. bazie danych. Opisy te posiadają rekomendację resortu pracy i są powszechnie dostępne przez rożne podmioty gospodarki, edukacji i rynku pracy. Należy wziąć pod uwagę fakt, że standard kwalifikacji zawodowych określa pewną normę wymagań w zakresie umiejętności, wiedzy i cech psychofizycznych na stanowiskach pracy w danym zawodzie. Może zatem stanowić punkt odniesienia do zbadania potrzeb w zakresie „spełnienia” lub „niespełnienia” tychże wymagań przez pracownika. Ocena tychże potrzeb polega na określeniu różnicy pomiędzy wymaganiami określonymi w standardzie kwalifikacji dla zawodu a faktycznymi (rzeczywistymi) kompetencjami pracownika (patrz rys. 1).